வெறி


செஞ்சோலைப் பூக்களைக் கருக்கியும்
பசியடங்கவில்லை
சிங்கள காட்டு தீ.

0 மறுமொழிகள்: