கவிதை எழுதினேனா!!

உன்னை
நினைத்துப் பார்த்து
கவிதைகள் எழுத..
நான்
கவிதை எழுதவில்லை...
உன்னையே தான்
எழுதுகிறேன்.