ஆளும்கட்சி

மந்திரி வீடு வரை
சாலை.

சாலை வரை மட்டுமே
மக்கள்.

0 மறுமொழிகள்: