தூண்டில்

புழுவிற்காய்
மீனும்..

மீனுக்காய்
நானும்.

0 மறுமொழிகள்: