சுனாமி

கடலே
வீடு தேடி வந்தது.
சுனாமி.

0 மறுமொழிகள்: