அலை


என்னை நோக்கிவந்த அலைகளில்

இந்தச் சமூகம் -
என்னை உள்ளிழுத்த அலை.

நீ -
என்னை கரையேற்றிய அலை.