பேருந்துப் பயணம்...


வளைந்து நெளிந்து
பின்னோக்கி ஓடுகின்றன

சாலைவிளிம்பும்
நினைவுகளும்..
எனது பேருந்துப் பயணத்தில்.

0 மறுமொழிகள்: