காதலித்துப்பார்!


முதல் மிஸ்டு காலும் அவள்தான்
முதல் டயல்டு காலும் அவள்தான்.

நன்றி: நிலவுநண்பன்.

0 மறுமொழிகள்: