ஆதங்கம்..

நிறைய தானுந்துகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது...
ஒரு மருத்துவமனையில் கூட எழுதப்படவில்லை...
"பிரசவத்திற்கு இலவசம்" என்று.