குளமும் நாமும்..


நீர் தளும்பும் குளமாயிருந்தாலும்..

வற்றிய கரைகளுக்குள்ளேதானே

வாழ்க்கை...!