நண்பனே..

இத்தனை சுயநலக்காரனா நான்
உன்னைப்பிரிந்து
இன்னும் பூமியில்!

0 மறுமொழிகள்: