தீப ஒளி - கடவுளும் மனிதனும்


மக்காஆஆஆஆஆ....


ஓமன் நாட்டில் சமஹன் மலைப்பிரதேசத்தில் டெப்பார் மாகாணத்தில் ராணுவ பயிற்சியின் போது ஒரு ராணுவ வீரர் கிளிக்கியது.