தொடர்பு

விதைகளை
நட்டுச்சென்றாய்
பூமி பூப்பூத்தது.

மலர்களை
கொய்து சென்றாய்
வானம்
கண்ணீர் விட்டது.

0 மறுமொழிகள்: