தலைக்கவசம்


உனது தலைக்கவசத்திடம்
உன் காதலை சொல்லி வைத்தாயா..!

ஒருநாள் அணிந்து பார்த்ததில்
அத்தனை அன்பையும் சேர்த்து
இறுக்கிக்கொண்டது.