நிறம்

உன் இதயத்தின் நிறத்தை
ஆராய்ந்த பொழுது
என்
கண்ணீரின் நிறம்
சிவப்பாகிப் போனது.

0 மறுமொழிகள்: