காத்திருப்பு

இந்தப் பிறவி வரை
காத்திருந்து
பெற்றோம்
காதலெனும்
நம் குழந்தையை !

0 மறுமொழிகள்: