பிறப்பு

ஒவ்வொரு பெண்ணும்
பிறக்கும்போதே
375 கருமுட்டைகளுடன்
பிறக்கிறாளாம்.

நானும் பிறந்தேன்..
உன்னை மட்டுமே
நெஞ்சினுள் தாங்கி.

0 மறுமொழிகள்: