ம்..~?!

அன்பே!
நாமிருவரும்
ஒரே நொடியில்
இறந்தோமே...

அதைப்பற்றி
இவர்கள்
என்ன பேசிக்கொள்வார்கள்?

0 மறுமொழிகள்: