எப்படி!

எனது காதலில்
கொஞ்சம் ஆணாதிக்கம்
கலந்துவிட்டது இப்போது.
ஆனால்
நீ மட்டும் எப்படி
நிறம் மாறாமல்
காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்...!

0 மறுமொழிகள்: