அடிப்போடி..

வெட்கமாயிருக்கிறது
எனக்கு
எப்படி
ஒரு கவிதையைப்
பற்றியே
கவிதை
படைப்பது!!

0 மறுமொழிகள்: