படைப்பு

அத்துணை அழகுகளையும்
படைத்துவிட்டு
திருப்திப்படாததால்
உன்னைப் படைத்தான்
பிரம்மன்.

0 மறுமொழிகள்: