பிரிய எதிரிகளே!

எனது
ஆயுதத்தை
தீர்மானித்தது
நீங்கள்தான்
எனது
பிரிய எதிரிகளே!

0 மறுமொழிகள்: