ரசிப்பு

பல் பிடுங்கப்பட்ட
பாம்புடன் நடித்தார்
சிரிப்பு நடிகர்.
32 பற்களும் தெரிய
சிரித்தனர்
ரசிகர்கள்.

0 மறுமொழிகள்: