இன்சுலின்

சர்க்கரை நோய்
உங்களுக்கும் வரலாமென்று
வைத்தியர் சொன்னார்.
நல்ல வேளை
நீ வந்துசேர்ந்தாய்.
சர்க்கரை நோய்
வருவதற்கான வாய்ப்பில்லை.

0 மறுமொழிகள்: