வாழ்வோம் வா

போதுமம்மா
நாம் காதலித்தது!
அதைக்
காதலர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள்.

வாழ்க்கை
நம்மை காதலிக்கிறதாம்..
வா..

வாழ்க்கையை
நாம்
காதலிப்போம்.

0 மறுமொழிகள்: