நம்பிக்கை

பயத்தைப்போக்க
நீ பற்றவைத்த
ஒற்றை பீடியில்
வைக்கும் நம்பிக்கையை
அதைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும்
விரல்களின் மீது வைத்தால் என்ன?

0 மறுமொழிகள்: