வயது

நம் காதலின்
வயதைக் கேட்டார்கள்.

சொன்னேன்.

7 ஜென்மங்களென்று.

0 மறுமொழிகள்: