நினைவிழைகள்...

வீட்டில் ஒட்டடை கூட அடிக்கவில்லை..

அதன் ஒவ்வொரு இழையிலும்
பிணைத்து வைத்திருக்கிறேன்
உன் நினைவுகளை...

0 மறுமொழிகள்: