காதல் கடிகாரம்

சின்னமுள் நீ...
பெரியமுள் நான்..
நம் காதலை நிமிடம்தோறும் ரசிக்க
பிறந்தான் நம் மைந்தன்..
நிமிடமுள்ளாக.

0 மறுமொழிகள்: