ஒற்றுமையில் வேற்றுமை

உங்களுக்கும்
எனக்கும்
உள்ள வேற்றுமையைத் தவிர
வேரெந்த ஒற்றுமையும் இல்லை...
நமக்குள்.

0 மறுமொழிகள்: