கவி...தா!

என்னை விட்டு
உன்னிடம் வந்த சொற்களை
விடுதலை செய்...

உனக்கான கவிதையை
எழுத வேண்டும்
நான்.

0 மறுமொழிகள்: