வலி!

எப்போதும்
என்னைப் பற்றியே
பேசுகிறாய்...
உனக்கு வாயே வலிக்காதா என்கிறாய்...

காதலைப் பேச
வாய் வலிக்குமா!

0 மறுமொழிகள்: