பித்து

அறிந்தே
பித்தனாகி போனேன்...

உன்னிடம்.

0 மறுமொழிகள்: