மரண-வாழ்த்து..?!

நம் திருமணத்திற்கு வந்த மரணம்
வாழ்த்திச் சென்றது

"நீடூழி வாழ்க" வென்று.

மரணத்தையே திருத்தியது
நம் காதல்.

அது மரணவாழ்த்தல்ல..
மரணத்தின் வாழ்த்து.

0 மறுமொழிகள்: