ஏ...பணமே..!

நீ!
ஏழைகளின்
எஜமானன்,

முதலாளிகளின்
கொத்தடிமை.

0 மறுமொழிகள்: