பொருத்தம்

உனக்கும் எனக்கும்
பொருத்தமாய் இருக்குமா
என்று கேட்டாய் அன்று.

கேள்!
இன்று
உலகம் சொல்கிறது
நாமிருவரும்
மிகப்பொருத்தமான
தம்பதிகளென்று.

0 மறுமொழிகள்: