பிறகு..

பெருமழைக்குப்பின்
நைந்து போன
கந்தல் துணியாய்
சாலைகளும்..
அவள் திருமணப் பத்திரிக்கை
கண்ட நானும்.

0 மறுமொழிகள்: